Öğrenci Kulüpleri

2018-2019 DÖNEMİ ÖZEL KAYABAŞI TEMEL LİSESİ KULÜP ÇALIŞMALARI

Kayabaşı Temel Lisesi olarak Atatürk ilkelerine bağlı, akademik yönleri güçlü öğrenciler yetiştirme hedeflerimizin yanında, sosyal açıdan da gelişmiş, ülkelerinin ve kendilerinin farkında olan ve 21. yüzyıl becerilerini kazanmaya odaklı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Her eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimiz Bilim, Spor, Sanat dalında ödüller almayı hedeflemekte, Sosyal Sorumluluk projelerine katılmaktadırlar. Bu çalışmaların birçoğu da kulüp çalışmalarımız çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Öğrencilerimiz sosyal etkinlikler faaliyetlerine katılarak liderlik becerilerini geliştirirler, kişiliklerinin daha iyi oluşmasını sağlarlar, grup içinde çalışmayı öğrenirler ve kendilerini daha iyi ifade etme şansını yakalarlar.

Öğrenci kulüpleri, yaşamın provasıdır.  Bu nedenle de okulumuzda uyguladığımız kulüp etkinliklerine çok önem veriyoruz.

Okulumuz, kulüp etkinlik programlarını mümkün olduğunca zengin tutarak; çocuklarınızla çok keyifli ve faydalı bir yıl geçirmeyi hedeflemektedirler.

Kulüp etkinlikleri, öğrencilerimize yeni beceriler, fikirler, deneyimler kazanmasını sağlamanın yanı sıra;  sorumluluk ve özgüven duygularının gelişmesini de sağlayacak, gelecekte çok iyi bir mesleğe sahip olabilmeleri için rehberlik edecek etkinliklerdir.

 

Kulüpler ve Çalışma Esasları

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir.

 

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.

b) Okul yönetimi, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. Öğrenci,  önerilen bu kulüplerin içinden 2 tercih yapar. Kulüp seçimlerinde öğrenci ilgili olduğu kulübü tercih etmeye özen göstermelidir. Arkadaş grubunun etkisi ya da aile etkisi ile yapılan kulüp seçimlerinde öğrenci mutsuz ve verimsiz olabilmektedir.

c) Okul yönetimi, öğrencilerin tercih, ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.

d) Dönem başında belirlenen kulüp çalışması, dönem sonuna kadar değiştirilemez.

e) 12.Sınıflar YKS grubu olduğundan kulüp çalışmalarına katılmazlar.

f) Kulüp çalışmaları yaklaşık olarak okul açıldıktan 2-3 hafta sonra başlar ve okul bitiminden bir hafta önce sona erer.

 

Kulüp Rehber Öğretmenlerinin Görevleri:

a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları 

hakkında öğrencileri  bilgilendirir.

b) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.

c) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.

d) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.

e) Her ayın son Cuma günü kulüp çalışmalarının raporunu yoklamaları da ekleyerek sorumlu kurucuya iletir.

f) Çalışma Takviminde belirlenen gün ve saatte Kulüp Toplantılarında hazır bulunur.

 

Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri:

a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için Kulüp Rehber  öğretmenine verir.

b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını Kulüp Rehber öğretmenine bildirir.

c) Yapılan çalışmalar hakkında  kulüp rehber öğretmenini bilgilendirir.

d) Kulüp üyelerinin Kulüp saatlerinde ve bu saat yetmiyorsa belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.

e) Yapılan her kulüp çalışmasında tarih ve saat belirterek yoklama alır ve bu yoklamayı kulüp rehber  öğretmenine iletir.

f) Kulüp Çalışmalarını  okulun kulüplerle ilgili sosyal medya hesabında paylaşır.

Öğrencilerin Görevleri:

a) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar ve kulüp çalışmalarında aktif olarak yer alırlar.

b) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.

c) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, kulüp rehber öğretmenine bildirir.

 

2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL KAYABAŞI TEMEL LİSESİ KULÜPLERİ


Bilimsel Kulüpler

       · Bilim ve Çevre Kulübü

  • Matematik Kulübü

Sosyal- Kültürel Kulüpler

       · Basın Kulübü

  • Kültür ve Edebiyat Kulübü
  • Mezuniyet Kulübü
  • Gezi Kulübü
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kızılay Kulübü
  • YKS Kulübü

Sportif Kulüpler

        · Spor Kulübü

Yabancı Dil Kulüpleri

        · İngilizce Scrabble and Teaching Club

 

BASIN KULÜBÜ

tkinliklerinde arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Günümüzdeki bilim ve teknoloji gelişmelerini takip edebilmek ve anlamlandırabilmek için geçmişe bakıp bilim ve teknoloji tarihini incelemek, bilim insanlarının dönemlerindeki koşulları, imkanları ve dayandıkları felsefeleri anlamak gerektiğini düşünen bir kulübüz. Bilimsel gelişmeler; belirli süreçler, bilgi birikimi ve yaratıcı düşünme becerileri ile ortaya çıkar ve sonuca ulaşabilir. Kulübümüzü de bu temeller üzerine kuruyoruz.

21. Yüzyılın bilgi çağı olduğu düşünüldüğünde bilimsel okuryazarlığın artırılması, bilimsel yayınların düzenli takibi, bilimsel gelişmelerin geçmiş temelleriyle ele alınması, günümüze etkilerini eleştirel yaklaşımla yorumlama becerisinin kazandırılması, günümüz teknolojilerini anlama ve kullanma becerisi geliştirilmesi olarak hedeflerimizi belirlediğimiz kulübümüzde dinamik tartışma ortamları yaratıyoruz.

AMAÇ:

1-Öğrencilerimize fen sevgisini kazandırmak. Dersin hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.

2-Kişisel becerilerin ve bireysel zekanın ortaya çıkmasına uygun zemin hazırlamak.

3-Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.

4-Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemi geliştirmek.

5-Varlıklar ve olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak.

6-Pozitif ve analitik düşünmeyi sağlamak, analiz ve sentez gücünü geliştirmek.

7-Deney gözlem ve diğer metotlar ile öğrencinin araştırma duygusunu geliştirmek.

8-Kabiliyetli öğrencilerin bulmak, bilimsel çalışmalara yönlendirmek, ülkesine ve milletine faydalı öğrencileri gün ışığına çıkarmak.

ETKİNLİKLER:

Bilim ve teknolojinin tarihçesinin araştırılması,

Fizik, kimya ve biyoloji zümrelerin ile yapılacak olan çalışmalar,

TÜBİTAK projeleri,

Üniversitelerin bilim günlerine yapılacak olan katılımlar.

 

Bu kulübün amaçlarından biri, öğrencilere çevrenin hem genel anlamda hem de bizim varlığımız açısından olan önemini, “sürdürülebilir kalkınma” kavramını tanımlayarak açıklamaktır. Bunu gerçekleştirmek için onlara, "su" elementinin öneminin izah edilmesine, çoğunlukla insanlar tarafından kullanılan malzemelerin (kağıt, plastik, cam, çimento vb ..) tanımlanmasına, çevre kirliliğinin nedenleri ve sonuçlarının gösterilmesine çalışılacaktır. Öğrencilere sunulan konularla, içinde yaşadığımız çevreye ve doğaya saygıyı teşvik etmeye (çevre temizliği, geri dönüşüm), diğer canlılarla, özellikle hayvanlar ve bitkiler ile olan ilişkileri tanımlamaya, yenilenebilir enerjilerin (rüzgar, fotovoltaik, vb ..) kullanımının avantajlarını açıklamaya gayret edilecektir.

Içerikler, farklı metodolojiler uygulanarak ve enstitü tarafından kullanıma sunulmuş olan bilimsel dergiler, açıklayıcı makalaleler, görsel-işitsel materyaller, video projektörü, powerpoint gibi araçlar kullanılarak ele alınacaktır. Çevre eğitimi ile ilgilenen bir derneğin üyeleri ile toplantılar düzenlenmeye çalışılacaktır.

 Kulübümüz; su, elektrik israfı, hava, su kirliliği gibi çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve yakın çevremizden başlayarak çeşitli sorunlara çözümler üretip bunları hayata geçirmeyi hedefler. Toplantı saatlerinde ortak fikirlerle gözümüze çarpan sorunları çözerek okulumuzdan başlayarak git gide büyüyecek, daha temiz bir çevrede daha bilinçli kişilerle yaşamamızı sağlayacak bir kulüp olmayı istiyoruz.

İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır çevre.

Çevre Kulübü olarak amacımız, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

Aile, çevre, okul ve doğa sevgisini yücelten duydular aşılamak,  Okulumuzu, çevremizi ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek,  Öğrencilere çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek, Öğrencilerin estetik ve insancıl, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorunlara çözüm üretebilen, resmî, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilecektir.

Etkinlikler: Ayda 1 belirlediğimiz bir mekanda çöp toplama, Okulda satışlar yapıp TEMA gibi kurumlara okul adına bağışlarda bulunma..

 Önemli tarihler:

 4 Ekim 2018 - Dünya Hayvanlar günü

12 Mart 2018 - "Bir Çiçek Ek" Günü

 22 Mart 2018 - Dünya Su Günü

13 Nisan 2018 - Bitkileri Takdir Etme Günü

22 Nisan 2018 - Dünya Günü

30 Mayıs 2018 - "Bir Çiçek Sula" Günü

 5 Haziran 2018 - Dünya Çevre Günü

 

GEZİ KULÜBÜ

Gezi Kulübü, öğrencilerde merak duygusunu geliştirerek, öğrendikleri teorik bilgileri, güncel hayatta da gezerek, görerek anlamlandırmalarını sağlayıp, çevreye karşı farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gezi Kulübü öğrencileri, okul tarafından düzenlenecek gezilerde;  gezi organizasyonunu yapmak; gezi düzenlenen yerler hakkındaki bilgilendirme sunumlarını kulüp saati etkinliği olarak gerçekleştirmektedirler. Ayrıca, ülkemizden önemli kültürel tarihe sahip bölgeler hakkında sunumlar hazırlayıp, kulüp etkinliği olarak arkadaşlarına sunum yapmaktadırlar. 2018-2019 döneminde düzenlenecek geziler Aydın ve çevre iller olarak belirlenecek ve günübirlik olarak düzenlenecektir. Gezilecek yerlerin belirlenmesinde gezi kulübünün önerileri dikkate alınacaktır.

 

İNGİLİZCE SCRABBLE ve TEACHING KULÜBÜ

SCRABBLE dünyanın hemen hemen her ülkesinde oynanan önde gelen kelime türetme oyunudur. 29 farklı dil seçeneği vardır. Okulumuz da kuracağımız İngilizce Scrabble kulübünün amacı, öğrencilere eğlenerek İngilizce kelime dağarcıklarını kullanma ve geliştirme şansı yaratmak ve aynı zamanda strateji yapabilme yeteneklerini geliştirmektir. Oyun 15 e 15 lik bir oyun tahtası üzerinde en az 2 en çok 4 kişiyle oynanmaktadır. Hedeflenen öğrenci sayısı maksimum 12 dir.

Amaç oyun tablosu üzerinde puan değerleri değişik harf taşlarını kullanarak bulmaca şeklinde birbirleriyle bitişik kelimeler yazmaktır. Her oyuncu kendi harf taşlarının değerlerini ve tablodaki puan değer çarpımlı kareleri en avantajlı şekilde kullanarak en yüksek puanı alma amacını güder.

Pek çok İngilizce kulübü İngilizce öğretmenleri tarafından yönetilirken teaching kulübü bir farklılık yaratıp öğretmenleri sahneden alıp öğrencileri merkeze alır. Kulübün amaçları; öğretmek için gerekli ders hazırlığını yaparak sınıfa gelmelerini teşvik etmek;  grup çalışmalarını desteklemek; katılımcılara İngilizcede kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmek için fırsat sunmak. Drama, hikayecilik, veya şiirsel anlatım bunlardan birkaçı olabilir.  İkişer kişilik gruplar halinde öğrencilerimiz her hafta kulüp saatlerinde belirlenen konulara göre katılımcı arkadaşlarına İngilizce öğreteceklerdir. Bu da tüm sene boyunca dönüşümlü olarak devam edecektir.

 

 

 

 

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Okulumuzun Kültür -Edebiyat  Kulübü; Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına, kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Kulübümüzde öğrencilerimizin yaşayan Türkçemizin doğru ve estetik kullanımını benimsemeleri hedeflenir. Öğrencilerimizin Türkçeyi korumayı ve güzel kullanmayı bir yaşam ilkesi hâline getirmelerine özen gösterilir.

Önemli gün ve haftalara ait panolar düzenlemek(Cumhuriyet Bayramı, 10Kasım , 19 Mayıs vb)

Kısa öykü yarışması, şiir yazma yarışması gibi yarışmalar düzenlemek.

Şiir dinletisi düzenleyerek öğrencilerde şiir okuma sevgisinin gelişmesini sağlamak.

Kentimizde gerçekleşen her türlü kültür edebiyat ve yayın etkinlikleri kulüp çalışmalarında paylaşılır ve bu öğrencilerimiz sayesinde okulumuzun tamamında ve okulun sosyal medya hesabında duyurulur. Böylece kültürel ve yazınsal farkındalık sağlanmış olur.

Okulumuzda gerçekleştirilen her türlü yayın faaliyetlerinin planlanmasında, gerçekleştirilmesinde basın kulübü işbirliği yapar. Kulüp öğrencilerimiz, okulumuzda gerçekleştirilen her türlü münazara, şiir dinletisi, edebi tartışma gibi platformlarda doğal sorumlu ve/veya doğal katılımcı durumundadırlar.

Ulusal anma ve kutlama programlarını okulumuzda gerçekleştirirken kulüp öğrencileriyle her aşamada birlikte çalışılır. Genellikle dramatizasyon ve multivizyon gösterilerine dayalı kutlama programlarının hazırlık ve sunum aşamalarında çalışan öğrencilerimiz, bu çalışmalar sırasında yaratıcılıklarını ve organizasyon yeteneklerini geliştirirken grup çalışmalarının gereklerini de yerine getirirler. Böylelikle öğrencilerimizin sorumluluk alabilen, grup etkinliklerinde her düzeyde görev yapabilen, topluluk karşısında rahat konuşabilen bireyler haline gelmeleri sağlanır.

Okulumuz Kültür ve Edebiyat Kulübü, eğitim öğretim faaliyetlerimizin her aşamasında olduğu gibi modern Türkiye’nin gereksinimi olan çağdaş, entellektüel, ulusal ve evrensel bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmenin onuruyla çalışmalarını sürdürmektedir.

MATEMATİK KULÜBÜ

Matematik Kulübü, matematik alanındaki çalışmalarımıza kimlik kazandırmak, matematik öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrencilerimizin sorumluluğunda olacak çeşitli görsel, dikkat çekici, merak uyandıran, farklı, okul konularıyla paralel çalışmaları planlamak, bu çerçevede kulüp öğrencilerimizle “Matematik Dersi Nasıl Dinlenilir ve Çalışılır?”sunumu, “Kısa Film Tadında” kolaj gösterimleri ile kulüp dışındaki öğrencilerimizin de interaktif katılımını sağlamak, bu sayede matematik dersinin birçok öğrencimizi korkutan yüzünün dışında, sempatik ve günlük yaşantılarına da yansıtabilecek yönlerini keşfettirmek amacıyla kurulmuştur.

Matematik Kulübünde, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiksel problemleri anlayıp bunları günlük hayatta kullanmasını sağlamak, matematiksel görüş, seziş, buluş yönlerini geliştiren çalışmalar yapmak amaçlanır. Ayrıca kulüpte yapılan planlı çalışmalarla bölgesel ve ulusal matematik yarışmalarına öğrenci hazırlanır.

Bu kulübümüzün amaçlarından biri de analitik düşünebilen, pratik zekaya sahip, olaylara farklı bakış açısı geliştirebilen, takım çalışmasına yatkın matematik takımını oluşturmaktır. Çeşitli strateji ve akıl oyunları ile renklenecek kulüp saatlerimizde, ileri seviyedeki matematik sorularıyla beyin egzersizi yapma fırsatımız olacaktır. Ayrıca kulüpte yapılan planlı çalışmalarla bölgesel ve ulusal matematik yarışmalarına öğrenci hazırlanır.

 

 

MEZUNİYET KULÜBÜ

 

Mezuniyet Kulübü’nde, Mezuniyet Töreni, öğrenci yıllığı, mezun etkinlikleri gibi organizasyonların planlanma ve tüm bu çalışmaların yürütme süreçleri gerçekleştirilir. Tüm bu çalışmaların yanı sıra; tüm okul toplumunu kapsayan, kalıcı, okul kültürünün oluşmasına destek olacak projeler de tartışılır ve hayata geçirilir.

 

 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ve KIZILAY KULÜBÜ

“Yarın dağların yerini değiştireceğini hayal ediyorsan bugünden küçük taşları kaldırmaya başlamalısın.”

Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün üyeleri olarak bilinçli, duyarlı, farklı yaşamlara kapılarını açabilen ve bunu bir yaşam biçimi haline getirebilen bireylerin, toplumları ileriye götüreceğine inanıyor ve “Toplumda fark yaratan” , “ insanlık için hayal kurabilen ” bireyleri tanıyarak bize kılavuz olabilecek dünyaların içinde yer almak istiyoruz.

Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin paylaşımının sağlanması, geleceğe umutla bakabilecek bireylerin yetiştirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Toplumsal sorunlara uyum içerisinde, ortak yaşam ideallerine ulaşabilmek için çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bireylerin yaşadıkları topluma, paylaştıkları dünyaya olan sorumluluklarını, sağlama amacında olan kulübümüzde etkin grup çalışmaları ile birçok noktada fayda sağlanacaktır.

Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci gelişir, düşük sosyoekonomik çevreleri tanır, özgüveni artar. Öğrenci güçlü yönlerini ortaya çıkarıp güçsüz yönlerini geliştirme fırsatı bulur, yaratıcı düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirir, dünyanın her yerindeki ihtiyaçların evrenselliğini kavrar ve bir üst öğrenim kurumunda, hatta iş yaşamında fark yaratacak bazı becerileri önceden deneyimleme ve kazanma fırsatları bulur.

Kulüpte görev yapan öğrenciler ihtiyacı olanlara yardım eli uzatarak sorunların giderilmesinde bu kişilere yardımcı olur.

Öğrencilere sosyal hayatlarında yaşayabilecekleri sıkıntıları hep birlikte aşabilecekleri gösterilip, yardım ettiğinizde size de yardım eli uzatılacağı öğretilerek çevreye karşı duyarlı olmaları için eğitim verilir. İmkânlar doğrultusunda doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı iyilikle yaklaşılması gerekliliği gösterilir.

Kulübün amaçları doğrultusunda kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane oluşturulması, hasta ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, fidan dikilmesi vb. doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı olumlu destek sağlayacak etkinlikler yapılacaktır. Huzurevine ziyaretler yapılır,  yaşlılarımızın sorunlarını ziyaretlerimiz sırasında geçici de olsa unutmalarını sağlamaktır.. Yakın çevremizdeki bir köy okulunda ki kardeş okul öğrencilerine destek amaçlı ziyaretler yapılır, çeşitli yuvalarda bulunan kimsesiz çocuklara yardım edilir. Aynı zamanda kulübümüzde çeşitli faaliyetlerle lösemili çocuklara ulaşmak ve yardım etmek amaçlanmaktadır. Kampanyalar düzenlenerek destek sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.

Kulübümüzün amaçlarından biri de Türk Kızılayı’nın “Kalemi Olan Var Mı?” ve “Oyuncaklar Firarda” gibi çeşitli projelerini tartışıp, yiyecek, tişört, rozet satışı gibi farklı yollarla toplanacak parayla projelere destekte bulunmaktır. Ayrıca  okulumuzda öğrencilere Kızılay nedir?, Kızılay’ın toplumdaki öneminin vurgulanması, Kızılay’ın toplumumuza sağladığı faydalar, Kan bağışının önemi ve kişiye kazandırdıkları, İnsan yaşamını tehlikeye sokacak olan hastalıkların tanınması ve bunlardan korunmak, Kent kızılay merkezinin tanınması afet ve ilk yardım sunumları yapılacak, kimi zaman ihtiyaç sahiplerine malzeme dağıtımlarında görev alacaklardır.

 

 

SPOR KULÜBÜ

Spor bireylere özgüven, disiplin ve sosyalleşme anlamında büyük bir katkı sağladığı gibi, ruh ve beden sağlığı yerinde gençler yetiştirmenin birinci yöntemidir. Bu disiplin programlı çalışma, doğru motivasyon ile öğrencilerimizin akademik başarılarına da büyük destek olacağı şüphe duyulmaz bir gerçektir.

Spordaki şiddetin nedenlerinin araştırılıp, sporun amacının okuldaki öğrencilere anlatılması, okul içinde sınıflar arası turnuvaları organize etmek, sporun sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda öğrencilere bilgi verilmesi. Atatürk’ün spor anlayışı hakkında bilgilendirme ve Sporda ilk yardım konusu ile ilgili çalışmalar yapmak. Spor yapan ve yapmayan insanlar arasındaki farkları araştırarak sınıf ve kulüp panosunda sergilemek kulübün faaliyetleri arasındadır.

Spor Kulübü çalışmaları; hazırlanan program dahilinde öğrencilerin çalışırken eğlendikleri, eğlenirken de ürettikleri bir işleyiş içinde sürdürülmektedir. Arkadaşlık, yardımlaşma, birlikte başarabilme, bireysel yeteneklerin ve grup dayanışmasının sergilendiği, öğrencilerin de çok sevdiği ve katılımın yüksek olduğu bir aktivite saatidir.

 Spor, çocuklarımıza fiziksel gelişiminin yanında psikolojik ve sosyal yönden gelişiminde de büyük katkılar sağlamaktadır. Hareketsizlik ve aşırı kilo sonucunda erişkin dönemde oluşabilecek kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunlarının oluşması spor ile engellenebilir.

Sınıflar arası futbol turnuvaları okul dışında kiralanan, standartlara uygun halı saha ortamında çalışmalarını sürdürmek, takımlarımızın; okullar arası il ve ilçe yarışmalarında, futbol  turnuvalarına katılmak kulüp aktiviteleri arasındadır.

 

 

 

YKS KULÜBÜ

Öğrencilerin yaşam biçimlerini ve mesleklerini belirleyecekleri üniversite sınavlarına hazırlık maratonu hayli zor geçmektedir. YKS Kulübü'müzde, YKS’e yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu program çerçevesinde YKS’nin önemi anlatılmakta, YKS’ye nasıl hazırlanmaları yönünde anlatımlar yapılmakta ve motivasyon artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Kulübümüz sadece 11.Sınıf öğrencilerine yöneliktir.

 

 

ÖZEL AYDIN KAYABAŞI TEMEL LİSESİ SOSYAL KULÜP REHBER ÖĞRETMENLERİMİZ

 

S.N.

KULÜP ADI

 

KULÜP REHBER

ÖĞRETMENLERİ

 

1

Bilim ve Çevre Kulübü

 

Nazan Acar

Nazlı İlbaş

Okan Can

Aylin Güntürk

2

Matematik Kulübü

Kazım Mergensoy

Mümin Savran

3

Basın Kulübü

Kenan Üşenmez

Serdar Tekkol

4

İngilizce Scrabble and Teaching Kulübü

Meltem Kayralı

5

Spor Kulübü

Mehmet Eftal Danışman

6

YKS Kulübü

Metin Kayabaşı

7

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kızılay Kulübü

Oya Yolcu

Hüseyin Özçine

 

8

Gezi Kulübü

Uğur Bekar

9

Kültür ve Edebiyat Kulübü

Hasan Ayvazoğlu

10

Mezuniyet Kulübü

Havva Sözmen

 

 

 

 

 

 

 

 

Top